Chủ động, sáng tạo, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phát triển văn hóa và con người Việt Nam

Ðại hội XIII của Ðảng đã thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới vô cùng quan trọng của sự nghiệp dựng xây đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta đặt nhiều niềm tin và hy vọng vào chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong tương lai gần là "Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Ðảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên" như đã xác định trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Phát triển văn hóa và con người Việt Nam

Tôi nghĩ rằng, chiến lược phát triển tổng thể vừa bảo đảm tính lý luận vừa phù hợp với thực tiễn, nếu được tổ chức thực hiện tốt, chắc chắn đất nước ta sẽ có tương lai tươi sáng, phát triển giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc. Là một nhà văn, tôi đánh giá rất cao sự quan tâm của Ðảng đối với việc phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Ðảng đã thẳng thắn nhận ra những "lỗ hổng" của nền văn hóa trong thời gian qua, đó là: "Giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc và con người Việt Nam chưa được phát huy đầy đủ". Ðiều đó cũng có nghĩa là những giá trị văn hóa cốt lõi cơ bản của dân tộc chưa được gìn giữ và phát huy hiệu quả, năng lượng từ quá khứ chưa được chuyển tải và cộng hưởng đầy đủ vào hiện tại. Và hơn ai hết, chính dân tộc ta, nhân dân ta phải chịu thiệt thòi về điều đó. Ðạo đức xã hội bị xuống cấp, thuần phong mỹ tục bị hoen ố, nhiều biểu hiện tiêu cực trở thành phổ biến trong đời sống.

Sức mạnh của dân tộc là sự tổng hợp sức mạnh của hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam. Khi Ðảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, các tổ chức quần chúng hoạt động hiệu quả và nền văn hóa thật sự tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con người Việt Nam phát huy tốt phẩm giá, trí tuệ của mình thì đất nước chắc chắn sẽ hùng cường. Việt Nam sẽ là đất nước hạnh phúc, là nơi đáng sống của nhiều dân tộc trong sự hội nhập với nhân loại. Văn hóa và con người Việt Nam vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển xã hội. Có lẽ, chúng ta cần quan tâm hơn việc giáo dục, tuyên truyền lối sống đẹp "mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người" như đã từng được quan tâm và thực hiện rất tốt trong những năm tháng đất nước có chiến tranh. Một xã hội chỉ được coi là tốt đẹp khi tràn ngập yêu thương và lẽ phải được bảo vệ. Yêu thương chính là cốt lõi của đạo đức con người. Yêu thương sẽ tạo ra những suy nghĩ tử tế, những việc làm tử tế. Từ Ðại hội XIII, vấn đề văn hóa và con người Việt Nam đã được đặt đúng chỗ, đúng tầm. Ðó là nền tảng tinh thần của xã hội, của dân tộc và của Ðảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Ðảng ta là đạo đức, là văn minh". Vì thế, để đưa Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng vào cuộc sống, cần phải thực hiện "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" như dự thảo văn kiện đã nêu.

Ðại tá, nhà thơ

Nguyễn Hữu Quý