Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

Phát triển Tây Nguyên phải bảo đảm nhanh, bền vững, hài hòa, giàu bản sắc văn hóa dân tộc

Sáng 1/7, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/1/2002 và Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW chủ trì Hội nghị.