Ngày 10/4/1954, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho mấy đại đoàn?

NDO - Ngày 10/4/1954, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho mấy đại đoàn?
Ngày 10/4/1954, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho mấy đại đoàn?

Ngày 10/4/1954, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho mấy đại đoàn?