Ngăn chặn gian lận, trục lợi bảo hiểm xã hội

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 486/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 ngày 8/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024.

Ngăn chặn gian lận, trục lợi bảo hiểm xã hội

Theo đó, các cơ quan có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai rà soát, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết; tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản pháp luật có liên quan; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm đúng quy định, hiệu quả, triệt để tiết kiệm; cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm thuận lợi đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân; hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm bảo đảm sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản lý, thực thi chính sách; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn, xử lý việc gian lận, trục lợi chính sách bảo hiểm cũng như các vi phạm trong quá trình thực hiện,...