Nâng cao hơn nữa tính thuyết phục, tính hấp dẫn của báo Đảng (*)

( Bài phát biểu của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư )

Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Kính thưa các vị đại biểu, Thưa các đồng chí và đồng nghiệp,

Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng đến dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các vị đại biểu, các đồng chí và đồng

Nâng cao hơn nữa tính thuyết phục, tính hấp dẫn của báo Đảng (*)

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp tại Việt Bắc vào đầu năm 1951, đã ra Nghị quyết về xuất bản một tờ báo, lấy tên là Báo Nhân Dân, cơ quan Trung ương của Đảng. Theo Nghị quyết của Đảng, ngày 11-3-1951, Báo Nhân Dân ra số đầu, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Báo Thanh Niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và các tờ báo Đảng tiền thân khác của Báo Nhân Dân. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm dìu dắt của Bác Hồ kính yêu, sự ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, của đội ngũ cộng tác viên và bạn đọc trong cả nước, Báo Đảng không ngừng phát triển, nỗ lực phấn đấu xứng đáng là ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí.

65 năm qua, các thế hệ những người làm Báo Nhân Dân đã vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ, nhiều đồng chí đã hy sinh trên các chiến trường, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm tháng chiến tranh, nhiều cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân tay bút, tay súng, vừa làm báo, vừa tham gia chiến đấu, sát cánh cùng toàn dân và toàn quân ta lập nên những chiến công vang dội. Báo Nhân Dân góp phần cùng báo chí cách mạng nước nhà viết nên biên niên sử hào hùng và bản anh hùng ca bất hủ về lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của đồng bào, chiến sĩ ta dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới đất nước, Báo Nhân Dân đã bám sát thực tiễn cuộc sống sinh động, tuyên truyền, cổ vũ nhân dân ta thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Báo Đảng đã chú trọng phát hiện, biểu dương và góp phần nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân. Nhiều bài viết trên báo đã chú trọng phát hiện những vấn đề mới, cùng báo chí cả nước tạo nên một kênh thông tin quan trọng để Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, cơ chế, chính sách, điều hành các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Đồng thời, Báo Nhân Dân đã tích cực tham gia đấu tranh với tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phản bác những thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong các thời kỳ cách mạng, nhất là trong những năm đổi mới vừa qua, Báo Nhân Dân luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, giữ vững định hướng chính trị, nỗ lực tìm tòi, đổi mới phương thức chuyển tải thông tin, hình thức trình bày các ấn phẩm, mở rộng các phương tiện truyền thông, nâng cao tính thuyết phục, tính hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng. Vì vậy, báo Đảng được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và đông đảo bạn đọc tin cậy. Đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân ngày càng trưởng thành, đông đảo hơn bao giờ hết, luôn giữ được phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, trình độ sử dụng các công nghệ làm báo hiện đại ngày càng được nâng lên.

Báo Đảng đã có những đóng góp xứng đáng vào thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương các thế hệ những người làm Báo Nhân Dân đã không ngừng phấn đấu làm nên truyền thống vẻ vang và đạt được những thành tựu tự hào đó; chúc mừng báo Đảng được nhận Huân chương Độc lập hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của mình để giải quyết tốt mối quan hệ giữa số lượng các ấn phẩm, các phương tiện truyền thông với chất lượng thông tin, chất lượng các tác phẩm báo chí, để nâng cao tính thuyết phục, tính hấp dẫn của báo Đảng bằng thông tin phong phú, chân thực và kịp thời, bằng ngôn luận sắc sảo, bằng sự nhạy bén phát hiện vấn đề, luận giải thấu đáo và kiến nghị những giải pháp thiết thực.

Kính thưa các vị đại biểu, các đồng chí và đồng nghiệp,

ĐẠI hội lần thứ XII đã thành công tốt đẹp. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đất nước đang đứng trước thời cơ, vận hội mới, đồng thời cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức to lớn. Trước yêu cầu, nhiệm vụ đó, tôi đề nghị: - Những người làm Báo Nhân Dân cần nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của Báo Đảng, thông tin kịp thời, chân thực về tình hình đất nước và thế giới; tuyên truyền, phổ biến, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. - Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, hình thức trình bày các ấn phẩm, phát huy sức mạnh tổng hợp của một cơ quan có nhiều phương tiện truyền thông, vừa bảo đảm định hướng chính trị, vừa nâng cao tính hấp dẫn, sức cuốn hút của báo Đảng. Phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, mô hình mới, những sáng kiến, những cách làm hay, sáng tạo ở mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương; phát hiện những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, đề xuất những giải pháp khả thi; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật và chính sách của Nhà nước; cổ vũ cái đúng, cái đẹp; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, phê phán những gì sai trái, xấu xa, góp phần thiết thực xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, góp phần tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận, đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. - Tập trung xây dựng đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi nghiệp vụ làm báo, nắm vững và sử dụng thành thạo công nghệ làm báo hiện đại. Mỗi cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân phải thật sự là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. Báo phải có những cây bút sắc sảo, những nhà bình luận uy tín, những đạo diễn tài năng, những nhà báo được công chúng quý mến, tin cậy.

- Chăm lo xây dựng đảng bộ, cơ quan báo Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan Báo Nhân Dân thành địa chỉ văn hóa tin cậy của đông đảo bạn đọc.

- Cần quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật - công nghệ làm báo, tạo điều kiện hành nghề thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho những người làm báo. Xây dựng đội ngũ cộng tác viên đông đảo, có uy tín. Chú trọng công tác phát hành, thu hút công chúng cho mọi phương tiện truyền thông của báo Đảng.

Kính thưa các vị đại biểu, các đồng chí và đồng nghiệp,

Truyền thống vẻ vang của Báo Nhân Dân trong 65 năm qua đã cho chúng ta những kinh nghiệm quý báu, niềm tin và quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của báo Đảng trong thời kỳ mới. Kỷ niệm 65 năm báo ra số đầu, đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, là dịp để những người làm Báo Nhân Dân nhìn lại những chặng đường đã gian khổ trải qua, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, đoàn kết nhất trí, nỗ lực vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; phấn đấu thật sự là ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, của đông đảo công chúng.

Một lần nữa, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các đồng chí và đồng nghiệp mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc các nhà báo đạt nhiều thành tựu trong hoạt động báo chí đầy gian khổ và sáng tạo của mình.

Xin trân trọng cảm ơn.

(*) Đầu đề là của Báo Nhân Dân.