Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có tầm quan trọng hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tập trung xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; ban hành các nghị quyết, kế hoạch phù hợp với chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức tọa đàm khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam độc lập, tự chủ, sáng tạo, lãnh đạo cách mạng vững bước đi lên”.
Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức tọa đàm khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam độc lập, tự chủ, sáng tạo, lãnh đạo cách mạng vững bước đi lên”.

Công tác lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng quan tâm thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.

Nhiều chuyển biến

Các tổ chức đảng cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những yếu kém, sai sót ở cơ sở. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, sau mỗi kỳ đại hội, cấp ủy các cấp đều chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, trong đó đặc biệt chú ý mối quan hệ phối hợp với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng ở cơ sở được thực hiện kịp thời, nhất là ở những cơ quan, đơn vị sáp nhập, hợp nhất. Việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa cán bộ, công chức, đảng viên ở cơ sở về tham gia sinh hoạt ở thôn, tổ dân phố là phù hợp, giúp cho cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên mới ở khu vực kinh tế tư nhân được quan tâm thực hiện. Một số tổ chức đảng đã phát huy được vai trò tham gia với hội đồng quản trị, ban giám đốc về phương hướng phát triển của doanh nghiệp, công tác cán bộ của doanh nghiệp và chăm lo đời sống người lao động.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém được chú trọng; định kỳ Thường trực Tỉnh ủy có các buổi làm việc trực tiếp ở cơ sở và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn dự, theo dõi, nắm các hoạt động của cấp ủy cấp huyện, đồng thời chọn một số tổ chức cơ sở đảng để chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc phát sinh ở cơ sở. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các Tổ công tác theo chuyên đề để kiểm tra, theo dõi, đôn đốc cấp ủy các cấp triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch,... Trung ương, tỉnh theo đúng yêu cầu. 

Cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo và có nhiều giải pháp, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư; 100% các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện phân công cấp ủy theo dõi địa bàn và định kỳ trực tiếp dự sinh hoạt với các chi bộ phụ trách. Qua đó nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, nhất là tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) có tiến bộ. Nhiều bí thư cấp ủy, chi bộ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Số lượng ý kiến tham gia sinh hoạt chi bộ nhiều hơn, số lượng đảng viên vắng mặt trong các kỳ họp ngày càng ít. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. 

Đội ngũ cấp ủy các cấp, nhất là cấp cơ sở có nhiều chuyển biến, bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Các cấp ủy quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên, coi trọng việc đổi mới phương thức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; qua đó, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, năng lực điều hành, quản lý của chính quyền và đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể ở cơ sở.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đã giúp hoạt động của các tổ chức cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chuyển biến tích cực. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, đăng ký chỉ tiêu phấn đấu hằng năm. Ở một số địa bàn xã, thị trấn đã giao nhiệm vụ cho đảng ủy viên cơ sở phụ trách địa bàn dự sinh hoạt tại chi bộ thôn, tổ dân phố, qua đó tiếp cận, phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn phát triển đảng viên. 

Công tác quản lý đảng viên được tăng cường, nhất là đối với số đảng viên đi làm ăn xa, đảng viên đi công tác, tham quan du lịch ở nước ngoài. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 8.929 đảng viên mới; nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh là 47.927 đảng viên. Năm 2020, 2021, toàn tỉnh không có tổ chức cơ sở đảng đánh giá, xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Tiếp tục các giải pháp trọng tâm, trọng điểm

Từ thực tiễn địa phương, Tỉnh ủy Lâm Đồng rút ra năm bài học quan trọng trong công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nổi bật là cấp ủy đảng phải thường xuyên củng cố, xây dựng nội dung phương thức lãnh đạo cho phù hợp với thực tế ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, điều hành trực tiếp, toàn diện trên các lĩnh vực, nhiệm vụ theo quy định. 

Thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên được học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; xây dựng kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm để kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; đẩy mạnh đấu tranh, kịp thời uốn nắn nhận thức lệch lạc, những biểu hiện lơ là, mất cảnh giác, sa vào chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng thực dụng xuất hiện trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, cải tiến hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Xác định rõ vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng ngày càng trở nên quan trọng trong tình hình mới, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025, đã đề ra phương hướng: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu”. Để triển khai, Tỉnh ủy Lâm Đồng xây dựng hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó đề cao, chú trọng vào bảy giải pháp trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể như tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên. 

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cấp ủy, đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng gắn với tổ chức bộ máy, doanh nghiệp; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ. 

Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, Kết luận số 01-KL/TW và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, dễ xảy ra tiêu cực; qua đó phát hiện, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xây dựng nội bộ đoàn kết, vững mạnh. 

Thực hiện tốt việc đăng ký mô hình mới, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, địa phương, đơn vị mình gắn với thực hiện tốt chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung theo tinh thần Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên mới và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Phấn đấu kết nạp được cả nhiệm kỳ là 5.828 đảng viên mới đạt 116,5% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.