Nâng cao chất lượng nghiên cứu, giáo dục lịch sử Đảng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 28/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Lịch sử Đảng (1962-2022). Dịp này, Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự lễ.
0:00 / 0:00
0:00
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Viện Lịch sử Đảng. (Ảnh: HCMA)
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Viện Lịch sử Đảng. (Ảnh: HCMA)

Là cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành về lịch sử Đảng, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, sau này là Viện Lịch sử Đảng, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, xuất bản hàng trăm đầu sách, chuyên luận về lịch sử Đảng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Học viện, Viện Lịch sử Đảng đã tham mưu Giám đốc Học viện trình Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt và triển khai nghiên cứu các công trình khoa học về lịch sử toàn Đảng.

Cùng với việc tập trung nghiên cứu các công trình khoa học của toàn Đảng, ngành Lịch sử Đảng, Viện Lịch sử Đảng, các nhà khoa học đã phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, biên soạn và xuất bản nhiều công trình khoa học quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, 60 năm qua, ngành Lịch sử Đảng đã đóng góp hiệu quả vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng; giáo dục truyền thống, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng; khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần làm cho bạn bè quốc tế nhận thức đúng đắn, chân thực về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng trong cả nước cần tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, bồi đắp lòng yêu nước trở thành sức mạnh nội sinh và động lực to lớn, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc do Đảng lãnh đạo đi đến thành công.

Ngành cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác chính trị-tư tưởng; bổ sung trong lịch sử toàn Đảng và lịch sử các đảng bộ địa phương. Đồng chí lưu ý công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng phải gắn chặt với nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.