Thực hiện nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng

Nâng cao cảnh giác, đập tan âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội và công an của các thế lực thù địch

Phi chính trị hóa quân đội và công an là âm mưu cực kỳ nham hiểm nằm trong tổng thể chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta.

Đồng thời, cũng là một trong chín biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây cũng là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm hiện nay.

Thuật ngữ “phi chính trị hóa” quân đội, công an được các thế lực thù địch đưa ra từ cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20. Nội dung cơ bản của luận điệu đó là: làm cho quân đội, công an trung lập, đứng ngoài chính trị, không chịu sự lãnh đạo, chi phối của bất cứ chính đảng, lực lượng chính trị nào; quân đội, công an chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích của nhân dân; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội… Người nhẹ dạ cả tin dễ lầm tưởng rằng, đây là một phát kiến mới, đơn giản là quân đội và công an “đứng giữa”, không phụ thuộc vào bất kỳ ai thì mọi hành động sẽ công tâm, khách quan, phù hợp lợi ích của nhân dân (?). Tuy nhiên, nghiên cứu kỹ bản chất của vấn đề và những gì diễn ra trong thực tiễn ta càng hiểu và thấy rõ “tim đen” của những người đưa ra luận điệu phản khoa học và phản động này. Thực chất của luận điệu đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an của các thế lực thù địch không có gì khác hơn là làm cho quân đội, công an mất phương hướng chính trị, xa rời mục tiêu lý tưởng chiến đấu, bị vô hiệu hóa; đúng như Lê-nin đã nói: “… những câu nói của bọn tôi tớ, của nền chuyên chế về tính trung lập của quân đội, về sự cần thiết phải giữ cho quân đội đứng ngoài chính trị... là giả dối…”. Thực tiễn những năm 80 - 90 của thế kỷ 20, các thế lực thù địch đã từng thành công với âm mưu, thủ đoạn này. Ở Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu, khi đất nước xảy ra biến cố chính trị, quân đội, công an đã đứng ngoài cuộc, chế độ XHCN sụp đổ. Hòng xóa bỏ CNXH ở các nước còn lại, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh triển khai một cách bài bản chiến lược “diễn biến hòa bình”, trong đó, “phi chính trị hóa” quân đội và công an là một thủ đoạn được chúng đặc biệt coi trọng.

Đối với nước ta, chúng ra sức phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đối với Quân đội nhân dân (QĐND) và Công an nhân dân (CAND) Việt Nam. Trên mặt trận tư tưởng, lý luận, chúng tuyên truyền phủ nhận quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về giai cấp và đấu tranh giai cấp, về chiến tranh cách mạng, về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân; xuyên tạc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối quân sự của Đảng ta, đặc biệt là quan điểm về xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, QĐND; xuyên tạc chức năng, nhiệm vụ của QĐND, CAND, đồng thời cổ súy quan điểm xây dựng quân đội nhà nghề, quân đội trung lập, quân đội chỉ tuân theo hiến pháp và pháp luật; làm lu mờ bản chất, truyền thống của Quân đội ta; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong LLVT, làm cho Quân đội và Công an xa rời mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH. Trên lĩnh vực tổ chức, chúng công kích phủ nhận nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với QĐND, CAND Việt Nam; đề nghị “bỏ quy định LLVT phải tuyệt đối trung thành với Đảng CSVN” (Điều 65, Chương IV) trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; đòi xóa bỏ vai trò của công tác đảng, công tác chính trị cùng hệ thống cơ quan chính trị, cán Bộ Chính trị các cấp trong Quân đội và Công an;...

Trên lĩnh vực thông tin, truyền thông, các thế lực thù địch khai thác in-tơ-nét, mạng xã hội, để xuyên tạc, lôi kéo, dụ dỗ nhiều người tham gia chống phá Quân đội và Công an. Thâm hiểm hơn, các thế lực thù địch còn ra sức chia rẽ Quân đội với Công an, LLVT với Đảng, Nhà nước, nhân dân, thực hiện các biện pháp, thủ đoạn như: So sánh sự hơn thiệt giữa Công an và Quân đội; lợi dụng một số vụ việc, như: việc nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam; tai nạn máy bay quân sự; tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu nước ngoài xua đuổi, bắt giữ; sự cố môi trường biển miền trung…; để xuyên tạc, phủ nhận vai trò, chức năng của Quân đội, Công an trong việc bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh - trật tự trong nước.

Có thể khẳng định, âm mưu, thủ đoạn đòi “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an là một chiêu bài hết sức nguy hiểm, thâm độc trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Mục tiêu của chúng không thay đổi, song nội dung, phương thức, thủ đoạn, phương tiện sử dụng có sự thay đổi nham hiểm và gây tác hại to lớn hơn so với trước. Đặc biệt là, các thế lực thù địch triệt để khai thác những vấn đề nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo sự nghi ngờ của nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vai trò của LLVT.

Suy cho cùng, mọi luận điệu mà họ tung ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm cho Quân đội, Công an xa rời sự lãnh đạo của Đảng, tha hóa, biến chất, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, mất sức chiến đấu, mất khả năng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kích động, xuyên tạc làm lu mờ bản chất truyền thống tốt đẹp của QĐND, CAND, làm cho nhân dân mất lòng tin vào Quân đội và Công an. Một khi Đảng không nắm được Quân đội và Công an, tất yếu Quân đội và Công an sẽ mất phương hướng chiến đấu, phân rã về chính trị, tư tưởng. Đó là thời cơ để các thế lực thù địch đẩy đất nước lâm vào tình cảnh rối ren, mất ổn định chính trị, chệch hướng XHCN, lệ thuộc vào nước ngoài.

Quân đội và Công an là hai thành phần chủ chốt trong LLVT nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; trải qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, Quân đội và Công an luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, mang trong mình bản chất giai cấp công nhân, đồng thời có tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. Trong tình hình mới, Quân đội và Công an phải không ngừng quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về quốc phòng - an ninh bảo vệ Tổ quốc; đề cao cảnh giác, tích cực, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của chúng; tập trung xây dựng Quân đội và Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trong đó, cần: Tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội, Công an; trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước, nhân dân, nhận rõ đối tượng, đối tác của cách mạng, đối tượng tác chiến trong tình hình mới, luôn thể hiện là lực lượng cách mạng nhất, vững vàng, kiên định, tin cậy nhất; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Không ngừng giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội và Công an, luôn làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh người chiến sĩ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong lòng nhân dân. Chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, nắm chắc tình hình; cung cấp thông tin, nhận diện và phát hiện sớm âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá mới của các thế lực thù địch, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi kịp thời, hiệu quả.

Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội và Công an vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; gắn xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; mỗi cán bộ, đảng viên trong Quân đội, Công an thật sự là tấm gương để quần chúng noi theo.

Tiếp tục kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, cơ quan chức năng, bộ phận chuyên sâu tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; trọng tâm là phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng của các thế lực thù địch đòi “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an. Chỉ đạo quyết liệt các biện pháp nhằm xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an có khả năng “tự miễn dịch” cao trước mọi thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Trước mắt, tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho Quân đội và Công an thật sự là lực lượng đoàn kết, gắn bó thống nhất trong LLVT, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mẫu mực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là lực lượng xung kích đi đầu trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an phải là những chiến sĩ văn hóa, tấm gương lan tỏa, phát sáng và nhóm lửa trong nhân dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đập tan âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an của các thế lực thù địch.