Lạng Sơn: Tạo sự chuyển biến toàn diện trong xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật

NDO - Sáng 20/3, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong những năm qua, đời sống văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Tỉnh đã đăng cai tổ chức và tham gia các trại sáng tác, triển lãm; tổ chức nhiều cuộc thi, chuyến đi thực tế... qua đó, tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, thực tế đời sống, thúc đẩy phong trào sáng tác ngày càng phát triển. Nhiều tác phẩm trên các lĩnh vực và thể loại mang đậm dấu ấn về con người xứ Lạng, được giải thưởng quốc gia và khu vực.

Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để tài năng trẻ có năng khiếu phát triển văn học, nghệ thuật. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, diễn viên chuyên nghiệp được chú trọng hằng năm, tổ chức nhiều đợt cán bộ, đảng viên được tham gia học tập bồi dưỡng về văn học, nghệ thuật; tham gia các lớp tập huấn, hội thảo do đơn vị hoặc Trung ương tổ chức chọn cử con em các dân tộc có năng khiếu học các lớp đào tạo theo địa chỉ.

Công tác bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của dân tộc được tăng cường, khuyến khích nhân dân sáng tạo, bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc, quan tâm đến các hình thức biểu diễn văn nghệ dân gian, như: Hát sli, then, lượn... bảo tồn, phát huy các nghề truyền thống, các lễ hội, phong tục, tập quán của dân tộc; thành lập các câu lạc bộ hát then - đàn tính thành lập Hội bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn hoạt động có hiệu quả...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh: Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết số 23-NQ/TW, của Bộ Chính trị (khoá X) tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tới cán bộ, đảng viên, hội viên, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền về mục tiêu và nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, tạo sự chuyển biến toàn diện trong xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật của tỉnh.

Phát huy những thành tựu trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới tỉnh tiếp tục coi trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các loại hình văn nghệ, chú trọng giá trị tư tưởng, nghệ thuật, đồng thời bảo đảm tự do, dân chủ trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; khuyến khích văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn của đất nước, của tỉnh, gắn bó với cuộc sống của nhân dân, bảo vệ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; tích cực tìm tòi, thể nghiệm phương thức sáng tác, các thể loại đề tài mới làm phong phú thêm bản sắc văn hóa nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 4 cá nhân.