Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Cảnh (Bình Định) đối chiếu bản đồ và thực tế giao khoán diện tích rừng cho các hộ dân tham gia quản lý, bảo vệ. Ảnh: QUANG QUYẾT (TTXVN).

Quản lý, khai thác hiệu quả ba loại rừng

Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 156/2018/NÐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, trong đó yêu cầu cụ thể về công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả ba loại rừng: đặc dụng, phòng hộ và sản xuất. Tuy nhiên, đến nay, tại nhiều địa phương, công tác rà soát, điều chỉnh ba loại rừng nêu trên còn gặp nhiều khó khăn.