Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu ý kiến tại chương trình.

Tuổi trẻ cả nước khởi động đợt sinh hoạt chính trị thực hiện Kết luận 21

Tối 15/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”, mở đầu đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong tuổi trẻ cả nước với định dạng nghệ thuật tổng hòa, khắc họa thực trạng lý tưởng, lẽ sống, khát vọng của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Trong Kế hoạch 460 của Đoàn cụ thể hóa Kết luận 21 của Đảng, đoàn viên, đảng viên trẻ được coi là đối tượng trung tâm.

Ngăn chặn sớm những biểu hiện suy thoái trong đoàn viên và đảng viên trẻ

Nhằm cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các cấp bộ Đoàn thanh niên cả nước đã xác lập toàn diện và sẽ thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều nhóm giải pháp cụ thể, ngăn chặn từ sớm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đoàn viên và đảng viên trẻ.