Hưng Yên tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập, sinh hoạt chính trị, tư tưởng

NDO -

Ngày 3/6, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu tỉnh tới các điểm cầu huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Đảng ủy các xã, phường, thị trấn.

Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa và sinh hoạt chính trị, tư tưởng
Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa và sinh hoạt chính trị, tư tưởng

Hội nghị đã được nghe giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo giới thiệu nội dung cốt lõi chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và những nội dung cốt lõi tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.