Hội đồng Lý luận Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

NDO - Ngày 20/7, tại Vĩnh Phúc, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 4, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo tư vấn của Hội đồng. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí chủ trì kỳ họp.
Các đồng chí chủ trì kỳ họp.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Hội đồng và các dự thảo báo cáo tư vấn.

Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận các nội dung quan trọng. Đó là: Một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Khẳng định hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và thực tiễn đặt ra của đất nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá, các ý kiến của các đại biểu có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để hoàn thiện các báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kịp thời phục vụ Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.