Đại diện hai Chính phủ Liên Xô và Việt Nam ký Hiệp định thành lập Vietsovpetro.

Vietsovpetro - hành trình 40 năm “tìm lửa”

Sau 40 năm hình thành và phát triển, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro) luôn là liên doanh hoạt động hiệu quả nhất trong tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, có đóng góp to lớn cho nền kinh tế Việt Nam, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.