Xây dựng xã hội học tập, phát triển nhân lực chất lượng cao

Thứ Năm, 05-08-2021 09:02

Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề án đề ra mục tiêu mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Để mọi người dân bình đẳng trong tiếp cận hệ thống giáo dục hiện đại -0

VIỆT DŨNG - QUỐC BÌNH