Đến 2025, 100% các cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục quyền con người

NDO -

Thực hiện mục tiêu của Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân (2017-2021), đến năm 2025, 100% các cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục quyền con người.

Đến 2025, 100% các cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục quyền con người

Ngày 22/9 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (cơ quan chủ trì) đã sơ kết công tác thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân (2017-2021) đề ra phương hướng, nhiệm vụ các năm tiếp theo. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Ngày 5/9/2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025”.

Đề án được triển khai nhằm thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Công tác nhân quyền trong tình hình mới”; cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người; đồng thời thực hiện cam kết, trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam trước cộng đồng quốc tế về đẩy mạnh hoạt động giáo dục quyền con người.

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, đến nay, hầu hết các tỉnh, thành phố cả nước đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án. Thông qua việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ quyền con người thông qua giáo dục; nâng cao tri thức về quyền con người, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các bộ, ngành, cũng như đội ngũ giáo viên, giảng viên và học viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Các hoạt động của Đề án đã được đưa vào báo cáo về tình hình thực hiện quyền con người ở Việt Nam cũng như trong các cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế; được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao về nỗ lực và quyết tâm của Nhà nước Việt Nam về thúc đẩy giáo dục quyền con người; góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về quyền con người. 

Phát biểu chỉ đạo và tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan thực hiện Đề án.

Đồng chí nhấn mạnh việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung về quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân là sự thể hiện sinh động đường lối, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ngày nay, Đảng ta coi trọng con người, lấy con người, quyền con người là trung tâm cho việc hoạch định chính sách, pháp luật. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục nhấn mạnh quan điểm “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Về phương hướng thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chỉ rõ, cần khắc phục những hạn chế, bất cập từ nguyên nhân chủ quan để đưa hoạt động của Đề án theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung được phê duyệt; phấn đấu thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra là đến năm 2025, có 100% các cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục quyền con người; cần phát huy vai trò, trách nhiệm không chỉ của các bộ, ngành tham gia Đề án mà cần sự quan tâm của cả hệ thống chính trị để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng về giáo dục quyền con người ở Việt Nam góp phần xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.