Ðẩy mạnh việc sắp xếp, tái cơ cấu DNNN

NDO - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Ðổi mới và Phát triển doanh nghiệp (BCÐ) tại cuộc họp của BCÐ.

Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo: Thời gian tới, BCÐ cần tập trung thực hiện hiệu quả: hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN đã đề ra. Bộ Tài chính trình Chính phủ Ðề án thực hiện thí điểm góp vốn cổ phần để thành lập mới đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị thuộc tập đoàn, tổng công ty nhà nước (TÐ-TCTNN) khi tiến hành CPH; trình Thủ tướng cơ chế thoái vốn đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực kinh doanh.

Bộ Kế hoạch và Ðầu tư trình Chính phủ các Nghị định về tổ chức, quản lý, hoạt động và giám sát đối với TÐ-TCTNN; quy định Ðiều lệ mẫu của TCTNN và DNNN nắm giữ 100% vốn điều lệ; quy định chi tiết thi hành Luật HTX. Trong tháng 7-2013, Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Ðề án tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc Bộ và Ðề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT). Trong tháng 9-2013, Bộ Công thương trình Chính phủ Ðề án ưu tiên phát triển các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao giai đoạn 2013-2020...