Công đoàn tổ chức thi tìm hiểu giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo

NDO - Ngày 15/8, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi viết: Tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Một số bài dự thi Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” năm 2011.
Một số bài dự thi Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” năm 2011.

Mục đích tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn về những giá trị tích cực, có ý nghĩa giáo dục của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội.

Thông qua cuộc thi, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trong công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tác phẩm dự thi tập trung vào 2 nội dung:

Những giá trị tích cực, có ý nghĩa giáo dục của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội thông qua giáo lý, giáo luật, lễ nghi, kiến trúc cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng truyền thống. Vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn trong việc phát huy giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo.

Các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân: hoạt động dân tộc, tôn giáo trái pháp luật: tuyên truyền tà đạo, kích động giáo dân chống đối chế độ, kích động tư tưởng ly khai tự trị trong đồng bào dân tộc…, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đối với xã hội. Vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn trong củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đồng bào có đạo.

Đối tượng tham dự Cuộc thi là công nhân, viên chức, lao động đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước.

Các tác phẩm dự thi được viết bằng tiếng Việt, mỗi tác phẩm tối thiểu 500 từ, khuyến khích hình ảnh minh họa kèm theo. Tác phẩm dự thi phải là những bài viết mới, chưa được sử dụng, chưa được công bố trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Chưa đưa lên các websites, blogs, các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter... của các tổ chức, cá nhân.

Giải thưởng dự kiến được trao vào cuối năm 2022.

Tổng Liên đoàn lao động yêu cầu các cấp công đoàn, nhất là các tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo, các tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung đông công nhân lao động tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia cuộc thi, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia cuộc thi; bảo đảm sức lan tỏa và thu hút trong từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia.