Công bố kết luận thanh tra về quản lý đất, xây dựng dự án trên bán đảo Sơn Trà

Chiều 18-10, Thanh tra Chính phủ (TTCP) chính thức công bố thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà.

TTCP nêu rõ, đến thời điểm thanh tra, UBND thành phố Ðà Nẵng chưa phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà; các cơ quan, đơn vị chức năng chưa thực hiện điều tra, đánh giá tổng thể về đa dạng sinh học, chưa lập báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học trên bán đảo Sơn Trà theo quy định tại Khoản 1 Ðiều 33 Luật Ða dạng sinh học năm 2008; chưa thực hiện báo cáo tình trạng loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại điểm d Khoản 2 Ðiều 43 Luật Ða dạng sinh học năm 2008… gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trên bán đảo Sơn Trà.

Trong tổng số 18 dự án trên bán đảo Sơn Trà được UBND thành phố Ðà Nẵng phê duyệt, chấp thuận: Chín dự án có một phần diện tích là rừng tự nhiên với tổng diện tích là 163,32 ha nhưng chưa xác định trong phương án giao quản lý, bảo vệ rừng. Hai dự án UBND thành phố Ðà Nẵng có văn bản lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhưng chỉ có một dự án Bộ Quốc phòng có ý kiến thống nhất, một dự án chưa có văn bản trả lời, nhưng UBND thành phố Ðà Nẵng vẫn giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án; còn lại 16 dự án, UBND thành phố Ðà Nẵng chưa có văn bản lấy ý kiến Bộ Quốc phòng; sau đó UBND thành phố Ðà Nẵng không tổ chức rà soát để xử lý vi phạm. Qua rà soát, báo cáo của UBND thành phố Ðà Nẵng, bước đầu xác định có bảy dự án được giao đất, cho thuê đất vi phạm về an ninh quốc phòng…

UBND thành phố Ðà Nẵng không ban hành giá đất tại bán đảo Sơn Trà dẫn đến việc xác định tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất gặp nhiều khó khăn; chưa thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định về xác định giá đất; không lấy ý kiến hoặc không xem xét ý kiến của các sở, ban, ngành mà chỉ căn cứ ý kiến của Chủ tịch và các Phó chủ tịch thành phố tại các cuộc họp; xác định sai thời điểm tính giá đất để thu tiền sử dụng đất; cho hưởng ưu đãi, giảm 10% tiền sử dụng đất... tại một số dự án không đúng quy định; xác định, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất; không tính, thu tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất... là không đúng quy định.

Kết luận thanh tra cho biết: Các sở, ban, ngành chức năng của thành phố chưa thực hiện xác định rõ ranh giới các phân khu chức năng rừng đặc dụng (phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái, phân khu dịch vụ - hành chính và vùng đệm) làm cơ sở cho việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên bán đảo Sơn Trà, là chưa đúng quy định tại Khoản 3 Ðiều 4 Nghị định số 23/2006/NÐ-CP của Chính phủ; Ðiều 14, Khoản 2 Ðiều 15 và Khoản 1 Ðiều 24 Quyết định số 186/2006/QÐ-TTg ngày 14-8-2006 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý rừng.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng số liệu của UBND thành phố Ðà Nẵng tại Quyết định số 6758/QÐ-UBND ngày 20-8-2008, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 12-9-2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Ðà Nẵng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1976/QÐ-TTg ngày 30-10-2014 phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, trong đó diện tích rừng tại bán đảo Sơn Trà là 2.591,1 ha, không đúng với hiện trạng và diện tích rừng đã được Bộ thẩm định trước đó (3.871 ha), chưa thực hiện đúng trách nhiệm quản lý nhà nước được giao.

TTCP nêu rõ: Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND thành phố Ðà Nẵng, giám đốc các sở, lãnh đạo các phòng, ban, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cán bộ có liên quan qua các thời kỳ có các khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra. Lãnh đạo bộ, thủ trưởng, cán bộ các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về khuyết điểm, vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý nêu tại kết luận thanh tra. Chủ đầu tư các dự án, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm về các vi phạm nêu tại kết luận thanh tra.

Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Ðà Nẵng tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra. Chủ trì, phối hợp các bộ kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư tại bán đảo Sơn Trà, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng, an ninh quốc phòng, du lịch... đã được phê duyệt; kiên quyết xử lý, thu hồi đối với những dự án, diện tích đất không đủ điều kiện, có vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, quản lý bảo vệ rừng, đa dạng sinh học, an ninh quốc phòng..., Ðồng thời, TTCP kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an, điều tra, xử lý theo quy định đối với các vi phạm.