Công bố các nghị quyết của Quốc hội

NDO -

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội vừa gửi văn bản các cơ quan công bố các Nghị quyết của Quốc hội. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức, sáng 26/7. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức, sáng 26/7. (Ảnh: DUY LINH)

Cụ thể như sau:

1) Nghị quyết số 10/2021/QH15 bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị: Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2) Nghị quyết số 11/2021/QH15 bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Quốc hội quyết nghị: Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng  Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021  (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

3) Nghị quyết số 12/2021/QH15 bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Quốc hội quyết nghị: Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

4) Nghị quyết số 14/2021/QH15 bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Quốc hội quyết nghị: Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 4/2021), giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5) Nghị quyết số 15/2021/QH15 bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Quốc hội quyết nghị: Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Viện trưởng  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Năm nghị quyết nói trên có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua; được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 26/7/2021.