Chuyển quyền sở hữu, hủy đăng ký chứng khoán cho các công ty

NDO -

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã chuyển quyền sở hữu hơn 31 nghìn cổ phiếu MBB cho các nhà đầu tư và hủy đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần GTNFOODS.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hủy đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần GTNFOODS

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần GTNFOODS

Mã chứng khoán: GTN

Mã ISIN: VN000000GTN4

Mệnh giá: 10.000 đồng

Số lượng hủy đăng ký: 250.000.000 Cổ phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 2.500.000.000.000 đồng

Lý do hủy: Công ty cổ phần GTNFOODS hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 4/5/2022

- Kể từ ngày 4/5/2022, mã chứng khoán GTN và mã ISIN VN000000GTN4 do VSD cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSD không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho cổ phiếu GTN nêu trên.

VSD tự động rút toàn bộ chứng khoán GTN đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký. Đề nghị các TVLK thực hiện hạch toán rút chứng khoán GTN đã lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 21/2022/GCNTPDN-VSD ngày 29/4/2022 cho trái phiếu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt

Trụ sở chính: Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.6267 9679

Fax: 028.6263 8668

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 29/4/2022

Vốn điều lệ: 3.670.900.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu BVB phát hành ra công chúng năm 2021-2022 (Đợt 1)

Mã chứng khoán: BVB121034

Mã ISIN: VNBVB1210349

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 8.191.300 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 819.130.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 4/5/2022, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Ngân hàng TMCP Bản Việt đăng ký niêm yết trái phiếu BVB121034 tại SGDCK Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Chuyển quyền sở hữu hơn 31 nghìn cổ phiếu MBB

Căn cứ công văn số 2275/UBCK-PTTT ngày 26/4/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MBB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 31.055 cổ phiếu MBB, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán sở hữu

1

Nguyễn Thị Hương Thảo

Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân đội

9.869

2

Trần Minh Nguyệt

3.289

3

Hoàng Dung Mi

4.386

4

Hồ Ngọc Thái

6.110

5

Nguyễn Phạm Kiều My

1.644

6

Nguyễn Thị Anh Đào

5.757

Tổng

31.055

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 4/5/2022.