Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận của Đảng ta

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận của Đảng ta

Bài viết luận giải đầy sức thuyết phục, sâu sắc một vấn đề lớn, rất cơ bản, quan trọng trong sự nghiệp cách mạng nước ta, trên cơ sở kết hợp nhuần nhuyễn lý luận và thực tiễn: nói thực tiễn mà rất lý luận, nói lý luận trên nền thực tiễn sinh động...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VGP

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

LTS - Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Giáo sư, Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.

Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ.

Tin tưởng vững chắc hơn con đường mà Ðảng và Bác Hồ đã chọn

Tôi rất tâm huyết khi đồng chí Tổng Bí thư trong bài viết của mình đã chỉ rõ nhiều khuyết điểm, hạn chế, thách thức đòi hỏi chúng ta phải cùng nhau đoàn kết, quyết tâm khắc phục, nỗ lực vượt qua để xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn.

Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người. (Ảnh: http://hdll.vn)

Một bài viết tâm huyết, mang tầm cao trí tuệ

Trong niềm tự hào và xúc động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Bác Hồ muôn vàn kính yêu, bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một thông điệp khẳng định mạnh mẽ ý chí của toàn Ðảng, toàn dân tiếp tục hành trình trên con đường mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Bằng tất cả tình cảm và lòng nhiệt huyết của mình, với tầm cao trí tuệ trong phân tích lý luận và thực tiễn, tác giả bài viết đã củng cố vững chắc thêm cho người đọc nhận thức chính trị và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với tấm lòng biết ơn vô hạn. Người là lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với bước đường phát triển của cách mạng Việt Nam và mãi mãi soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam có bài viết quan trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".