Cần có chính sách tốt để thu hút và trọng dụng nhân tài

Xuất phát từ vai trò quan trọng của nguồn nhân lực và từ yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là chủ trương hết sức đúng đắn, sáng tạo của Đảng nhằm tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài như định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 đã được đề ra.