Buộc thôi việc đối với Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc

NDO -

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 6/6/2022 về việc thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.
Thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.

Quyết định nêu rõ: Thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác; Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.