Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo Luật đối với tài sản là nhà, đất

NDO -

Ngày 14/3, Bộ Tài chính cho biết, hiện Bộ đang chủ trì, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nên chưa xây dựng dự thảo Luật đối với tài sản là nhà, đất.

Trụ sở Bộ Tài chính tại Hà Nội (Ảnh: Duy Linh).
Trụ sở Bộ Tài chính tại Hà Nội (Ảnh: Duy Linh).

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, ngày 05/11/2021 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV trong đó nêu nhiệm vụ “Tổ chức nghiên cứu, rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc nghiên cứu, xây dựng mới các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết”.

Ngày 16/12/2021, Thủ tướng Chính phủ cũng có Quyết định số 2114/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Theo Quyết định số 2114/QĐ-TTG, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Thời hạn báo cáo Chính phủ là chậm nhất trước ngày 30/9/2022 và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất trước ngày 30/12/2022.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên, hiện Bộ Tài chính đang đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Công văn lấy ý kiến số 1779/BTC-CST và số 1804/BTC-CST ngày 24/2/2022.

“Hiện nay, Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo Luật để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội” – Bộ Tài chính nêu rõ trong thông báo.

Trên cơ sở vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, Bộ Tài chính sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản để báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg.

Bộ Tài chính cũng nêu rõ các giải pháp sẽ bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến tài sản và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021-2030.

Chính sách thuế