Bế mạc Đại hội đại biểu tỉnh Nghệ An lần thứ 19

NDO -

Sau ba ngày làm việc, chiều 18-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kết thúc thành công.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa 19 nhiệm kỳ 2020-2025
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa 19 nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá trong khu vực phía bắc, năm 2030 trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của cả nước.

Đại hội xác định 26 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9,5 - 10,5%; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 83 triệu đồng; Thu ngân sách đến năm 2025 đạt 26.000 - 30.000 tỷ đồng. Tỷ lệ làng, bản, khối phố văn hóa đạt 71 - 73%; Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đến năm 2025 đạt 75 - 78%; Đến năm 2025, có 11,5 bác sĩ và 37 giường bệnh trên một vạn dân; 93% xã, phường đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mỗi năm khoảng 1 - 1,5%, trong đó vùng miền núi 3 - 3,5%; Đến năm 2025, có 82% số xã và 11 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, đạt chuẩn nông thôn mới. Hằng năm có 90% số tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đến năm 2025, phấn đấu 100% khối, xóm, bản có tổ chức Đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; Đến năm 2025, phấn đấu chỉ số thành phần về cải cách hành chính và chỉ số nội dung ứng dụng công nghệ thông tin theo bộ chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của Bộ Nội vụ đều nằm trong tốp 15 tỉnh, thành phố trong cả nước...

Đại hội đã xác định hệ thống những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, chú trọng sáu nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có tư duy đổi mới, khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm và dám đương đầu với khó khăn, thách thức. Tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế. Đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số và chính quyền số. Đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đầu tư xây dựng và phát triển các cơ sở y tế tại thành phố Vinh trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao vùng Bắc Trung Bộ. Phát huy các giá trị văn hóa, phẩm chất con người Nghệ An, khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hợp tác phát triển trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; củng cố và bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách; tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội. Quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên; tích cực, chủ động thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, Đại hội đã đề ba đột phá phát triển. Đó là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Tiếp tục đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với tiếp tục triển khai các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Thông báo số 55-TB/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An, tập trung chỉ đạo thực hiện chín chương trình, đề án trọng điểm.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 64 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 16 đồng chí.

Đồng chí đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu ra Ủy ban kiểm tra khóa 19 gồm 12 đồng chí.

Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng gồm 29 đồng chí chính thức và hai đồng chí dự khuyết.