Quang cảnh hội nghị.

Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam

Chiều 30/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tổ chức Hội nghị lần thứ nhất.