Xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía bắc

NDO -

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 19 đã thành công và bế mạc.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, các giá trị lịch sử, văn hóa vùng đất Tổ; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía bắc”, Đại hội đã thảo luận thông qua Nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và uy tín, dám nghĩ, dám làm, ngang tầm nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tính năng động và ý chí tự cường, khát vọng phát triển của nhân dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, liên kết vùng. Tập trung thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh.

Chú trọng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nghị quyết Đại hội xác định 17 chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh) tăng bình quân 7,5%/năm trở lên. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2025 đạt hơn 65 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm năm đạt hơn 160 nghìn tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 22% trở lên....

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt sáu nhiệm vụ trọng tâm, tám nhiệm vụ cụ thể là: Xây dựng, bổ sung các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế, xã hội; tập trung thực hiện cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, quan tâm phát triển các thành phần kinh tế.

Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, trọng tâm là cơ sở hạ tầng then chốt, các ngành, lĩnh vực, địa bàn có tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ; tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; ứng dụng khoa học và công nghệ; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ; phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, nâng cao chất lượng thông tin  và văn học nghệ thuật; nâng cao chất lượng công tác y tế; giải quyết tốt các vấn đề lao động, việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện....

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 19 đã bầu Ban Chấp hành gồm 53 đồng chí, bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 22 đồng chí.

Đồng chí Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy khóa 18, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa 19.