Xây dựng Nông thôn mới ở huyện Đan Phượng Còn nhiều khó khăn