Vũ khí sắc bén trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 6/4/2022 Bộ Chính trị ban hành quyết định số 12 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong đó nêu rõ phải phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong lĩnh vực này. Để thực hiện được yêu cầu đó, một vấn đề đang được đặt ra đó là cần xây dựng một chiến lược bài bản, dài hơi để báo chí thật sự là vũ khí sắt bén trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Vũ khí sắc bén trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực