Tuyên truyền sâu rộng kết quả Ðại hội XIII của Ðảng

Ngày 3-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên Trung ương tháng 1-2021 tại 2.260 điểm cầu trên cả nước. Ðồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư tới dự và trực tiếp thông báo nhanh kết quả Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Theo đó, sau hơn bảy ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển, Ðại hội đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành tất cả mục tiêu chương trình, nội dung đề ra. Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII gồm các đồng chí đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ. Ðại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng; biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ trong thời kỳ mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Ðảng; xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước, chế độ XHCN; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

Hội nghị cũng đã nghe thông tin về tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Ðảng, Nhà nước năm 2020, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ hoạt động đối ngoại năm 2021.

Ðịnh hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa kết quả Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân. Tiếp tục tuyên truyền công tác đối ngoại của đất nước trong năm 2020; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch Covid 19; các hoạt động mừng Ðảng, mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và một số nội dung quan trọng khác.