Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh

NDO - Sáng 1/8, đồng chí Lê Minh Khái, Bí trư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra số 544 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra 544 phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra 544 phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra 544 nêu rõ: thực hiện Chương trình kiểm tra số 46 ngày 22/2/2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra năm 2022, Ban Bí thư đã có Quyết định số 544 ngày 13/6/2022 về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; kiểm tra việc chấp hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; kiểm tra các nội dung nêu trong Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", cùng một số kế hoạch, chương trình tổ chức triển khai thực hiện.

Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị.

Quán triệt về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành kiểm tra, đồng chí Lê Minh Khái nhấn mạnh: kiểm tra là công việc thường xuyên của đảng, hằng năm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực.

Qua công tác kiểm tra phát hiện và ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được, những việc tốt, cách làm hay để có thêm động lực, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới; đồng thời phát hiện những việc còn tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để khắc phục.

Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh xây dựng báo cáo tự kiểm tra đầy đủ, trung thực, theo đúng đề cương quy định, phối hợp chặt chẽ Đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện; yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra số 544 tiến hành kiểm tra theo đúng sự phân công và quy chế hoạt động, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả không làm ảnh hưởng công việc thường xuyên của địa phương cũng như các đơn vị tới kiểm tra.