Trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

Ngày 20-5, tại Nhà hát thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2017. Chủ tịch nước Trần Ðại Quang dự và phát biểu ý kiến. Dự Lễ trao giải, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Vũ Ðức Ðam, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và Hà Nội; cùng các tác giả, thân nhân tác giả có tác phẩm, công trình được trao tặng Giải thưởng đợt này.

Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2017 được trao cho 18 tác giả, đồng tác giả có tác phẩm, công trình tiêu biểu, trong đó lĩnh vực văn học có các tác giả như: Trần Hữu Mai, Nguyễn Xuân Thiều, Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, Hà Ðức Trọng (Thu Bồn); lĩnh vực âm nhạc có các tác giả như: Ðoàn Hữu Công (Thuận Yến), Hoàng Phi Hồng (Hoàng Hà, Cẩm La), Doãn Nho, Chu Minh, Nguyễn Trọng Bằng,... Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật được trao cho 95 tác giả, đồng tác giả có tác phẩm, công trình tiêu biểu.

Phát biểu ý kiến tại Lễ trao giải, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang biểu dương, chúc mừng những thành tựu to lớn mà đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam đã đạt được trong những năm qua; chúc mừng các tác giả, thân nhân các tác giả có tác phẩm, công trình được trao tặng Giải thưởng. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước, nền văn học, nghệ thuật nước nhà đã kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước và nhân văn; gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc; là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa, tư tưởng; nỗ lực phản ánh chân thật cuộc đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân ta; góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðội ngũ văn nghệ sĩ được hình thành, tôi luyện và phát triển trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc; là lực lượng tin cậy, trung thành của Ðảng, Tổ quốc và nhân dân; có lòng yêu nước nồng nàn, tự hào dân tộc, tâm huyết với nghề nghiệp; có nhiều cống hiến tạo nên nền văn học, nghệ thuật cách mạng của dân tộc trong thời kỳ mới. Chủ tịch nước khẳng định, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước là những phần thưởng cao quý của Ðảng và Nhà nước dành tặng những tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc nhất của những tác giả tiêu biểu trong đội ngũ văn nghệ sĩ. Các tác giả có tác phẩm, công trình được trao tặng Giải thưởng, bằng tài năng sáng tạo đặc biệt và sức lao động bền bỉ, đã sáng tạo nên các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình có giá trị đặc biệt về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền văn học, nghệ thuật nước nhà. Chủ tịch nước cho rằng, sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc ta đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang, nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới. Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, giao lưu văn hóa, sự bùng nổ của các phương tiện truyền bá sản phẩm văn hóa đã, đang và sẽ tác động cả tích cực và tiêu cực đến đời sống văn học, nghệ thuật. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng hoạt động "diễn biến hòa bình" nhằm kích động sự "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực tư tưởng, văn học, nghệ thuật. Tình hình đó đòi hỏi đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Ðảng, Nhà nước về văn học, nghệ thuật, trọng tâm là Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành T.Ư Ðảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tập trung đổi mới phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật nhằm tập hợp, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn của đất nước; gắn bó với cuộc sống của nhân dân, phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, có tác dụng to lớn xây dựng con người, vừa mang tính định hướng, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân. Tích cực động viên, khích lệ các nhân tố mới tiến bộ; lên án, phê phán cái xấu, cái ác đang cản trở sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Phát triển sâu rộng văn nghệ quần chúng, đồng thời tập trung xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp. Trên cơ sở gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn học, nghệ thuật dân tộc, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, tiến bộ của bạn bè năm châu.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam và các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà phát huy tài năng, năng lực sáng tạo, quảng bá văn học, nghệ thuật với ý thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình. Chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, trân trọng và phát huy các tài năng văn học, nghệ thuật; tôn vinh các văn nghệ sĩ trên cơ sở cống hiến của họ đối với đất nước. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật đối với các văn nghệ sĩ xứng đáng nhưng chưa được vinh danh.