Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Chủ Nhật, 09-08-2020, 01:32

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn.

Quy hoạch nhằm đánh giá đầy đủ giá trị địa kinh tế - chính trị của tỉnh, tác động về các điều kiện và bối cảnh từ bên ngoài đến phát triển của tỉnh; các cơ hội liên kết giữa tỉnh với vùng kinh tế trọng điểm miền trung, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế; khả năng khai thác hành lang kinh tế bắc - nam; khả năng khai thác các Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký,... Thủ tướng giao UBND tỉnh Khánh Hòa căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm phù hợp quy định của Luật Quy hoạch 2017 và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

PV