Tâm huyết với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Tiếp tục phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Ðại hội XIII của Ðảng, tạo nguồn sinh khí phấn khởi, tiếp thêm động lực, niềm tin, khí thế thi đua trong toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta.

Ở nội dung về phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Ðại hội XIII và giai đoạn sắp tới, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo rất rõ là: "…tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Ðảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Nói đến đây, tôi nhớ rất rõ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", thể hiện quyết tâm chính trị cao, phương châm kiên quyết, kiên trì và đầy trọng trách của Ðảng. Kể từ đó đến nay, việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng. Qua việc xử lý kỷ luật nghiêm minh những cán bộ, đảng viên các cấp, trong đó có cán bộ, đảng viên cấp Trung ương, góp phần giáo dục, răn đe, ngăn ngừa những sai phạm, làm cho Ðảng ta đoàn kết hơn, trong sạch hơn, vững mạnh hơn và niềm tin của nhân dân đối với Ðảng được tăng cường hơn. Ðồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là một nhiệm vụ quan trọng trên lĩnh vực tư tưởng chính trị của tất cả các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội và của toàn dân. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi toàn Ðảng đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng thì các thế lực thù địch, phản động ra sức xuyên tạc, chống phá trên nhiều phương diện, từ các văn kiện trình đại hội Ðảng đến công tác nhân sự. Chính vì vậy, việc phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực chính trị tư tưởng là rất quan trọng, cần tập trung đấu tranh quyết liệt với kẻ cơ hội chính trị, thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước.

Ðể việc phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có hiệu quả, trước hết cần tiếp tục tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sâu sắc, hiệu quả hơn. Cùng với đó, phải tăng cường công tác tư tưởng, lý luận của Ðảng, vì công tác này có vai trò, vị trí quan trọng trong việc xây dựng Ðảng vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức. Tập trung bảo vệ, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thường xuyên, liên tục. Ðồng thời phải tích cực đấu tranh giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình"; phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Võ Văn An

(Ấp Chánh, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau)