Tiếp tục củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội

Sáng 4-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư, cơ quan chức năng và Thành ủy Hà Nội.

Năm 2017, Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy T.Ư đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Quân ủy T.Ư, Ban Chỉ đạo T.Ư 94, triển khai các chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ, kịp thời, đạt kết quả tốt; đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy T.Ư các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội; kịp thời ban hành các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về thông tin, tuyên truyền trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các vấn đề mà dư luận quan tâm, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, bảo đảm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Toàn quân đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững sự ổn định trong từng cơ quan, đơn vị và trong toàn quân; tăng cường thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong toàn quân và trong nhân dân. Các cơ quan, đơn vị toàn quân đẩy mạnh đấu tranh phê phán, góp phần bảo vệ nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng; bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền định hướng tư tưởng, dư luận, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

Hội nghị thống nhất xác định: Năm 2018, các đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong quân đội; chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Các cơ quan, đơn vị cần thực hiện có chất lượng công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, nhất là âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị để có kế hoạch, biện pháp đấu tranh hiệu quả. Đồng thời, chủ động xây dựng lực lượng, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền, chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị ngoài quân đội, thực hiện công tác tuyên truyền bảo đảm rộng khắp, hiệu quả...