Thanh Long ruột đỏ, cây làm giàu trên đất Lập Thạch, Vĩnh Phúc