Phối hợp thực hiện chương trình phát triển thanh niên Đà Nẵng

NDO -

Sáng 26/3, các đại biểu là thanh niên thành phố Đà Nẵng đã có buổi trao đổi, đối thoại với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhằm đưa ra những ý kiến, câu hỏi và cùng nhau tháo gỡ hướng tới “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030”.

Đại biểu thanh niên nêu ý kiến tại buổi đối thoại.
Đại biểu thanh niên nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Chương trình Đối thoại tháng 3 do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức. Các đại biểu thanh niên đã đưa ra 18 câu hỏi, ý kiến, đề xuất đến lãnh đạo thành phố xoay quanh các nội dung về các chủ trương, chính sách của thành phố trong các hoạt động phát huy vai trò của thanh niên trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng chính quyền; các chính sách liên quan trực tiếp đến phát triển thanh niên như lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo kỹ năng sống, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên…

Bên cạnh những giải đáp rõ ràng của đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo thành phố cũng đề nghị các ngành liên quan tiếp thu và triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể trên từng ngành, từng lĩnh vực, nhằm thực hiện có hiệu quả các nguyện vọng của thanh niên thành phố.

Ngoài ra, cần lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường đầu tư các thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hỗ trợ học tập, đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng; quan tâm xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao phục vụ nhu cầu chính đáng cho thanh niên; giải quyết việc làm, tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp; tạo môi trường và điều kiện để khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường, nâng cao kỹ năng sống, tự bảo vệ mình trước các tệ nạn xã hội, văn hoá phẩm đồi truỵ… phát huy sức sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Thời gian qua, nhằm thực hiện phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động, mô hình cụ thể. Đoàn thanh niên các cấp đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tăng cường, đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; khuyến khích thanh niên tham gia hoạt động và sáng tạo trong văn hóa, thể dục, thể thao; phát triển mạng xã hội có định hướng tích cực, lành mạnh; tổ chức các hoạt động, mô hình sáng tạo tại khu dân cư góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức có hiệu quả việc vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự…

Dịp này, UBND thành phố và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố cũng thực hiện Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa hai bên về thực hiện chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030.

Qua đó, nhằm xây dựng cơ chế phối hợp và cụ thể hóa các nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2021-2030.

91 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh