Ủy viên Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Trải qua các giai đoạn phát triển, khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã ghi nhận nhiều kết quả tích cực song vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế như yêu cầu đề ra. Ðể đạt mục tiêu đến năm 2030 là một nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hướng đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, cần phát huy sức mạnh tổng thể của tất cả các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tập thể. Phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư về vấn đề này.
Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

I- TÌNH HÌNH

1. Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, mà trọng tâm là hợp tác xã trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân được nâng lên.