Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước

NDO -

Sau ba ngày làm việc, ngày 28-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết thúc thành công.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2025. Trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng tăng trưởng kinh tế gắn bảo vệ môi trường; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh về năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân, cũng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Mục tiêu đến năm 2025, là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước. Đến năm 2030, trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động, đa dạng thuộc nhóm đầu cả nước về phát triển năng lượng sạch; là tỉnh đang phát triển, có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển, có thu nhập cao và có môi trường sống tốt.

Đại hội đã xác định 18 chỉ tiêu để phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 10 đến 11%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 113 đến 115 triệu đồng/người. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 100 đến 105 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách đến năm 2025 đạt 6.400 đến 6.500 tỷ đồng. Có 75% số xã và 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 65%. 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện về quốc phòng – an ninh hàng năm đạt từ 70% trở lên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên. Hằng năm kết nạp từ 800 đến 900 đảng viên…

Để thực hiện thành công phương hướng, mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba nhóm giải pháp chủ yếu, thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Đồng thời, tập trung thực hiện nhóm giải pháp đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân; thu hút đầu tư phát triển các lĩnh vực có lợi thế về năng lượng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, kinh tế đô thị....

Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là về: giao thông, thủy lợi, cảng biển, hạ tầng các khu đô thị, hạ tầng truyền tải điện, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế và các công trình văn hóa lớn của tỉnh; các công trình trọng điểm, dự án cấp bách, có ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Phát triển nhanh nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, tận dụng có hiệu quả thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Đại hội đã bầu 47 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy  nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, phát huy phong trào hành động cách mạng, ra sức thi đua học tập, lao động sản xuất, kinh doanh và tích cực hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, lập nhiều thành tích vì tương lai quê hương Ninh Thuận; đồng thời thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trọng tâm là phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh tế, xã hội nhằm tạo sự chuyển biến nhanh, mạnh mẽ trên các mặt ngay sau Đại hội và từ đầu năm 2021 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước -0
Các đại biểu dự Đại hội đóng góp để ủng hộ đồng bào miền trung đang gặp nhiều khó khăn trước thiên tai trong những ngày vừa qua. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt số tiền hơn 110 triệu đồng.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng