Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh

LLVT thành phố Hồ Chí Minh ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng giành chính quyền, dưới sự lãnh đạo trực  tiếp  của  Ðảng. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong đó có 30 năm bám trụ kiên cường, chiến đấu dũng cảm ngay tại sào huyệt của địch, LLVT thành phố đã lập được nhiều chiến công, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta giành thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất nước nhà. Các tập thể, cá nhân của LLVT thành phố đã lập được nhiều thành tích, chiến công hiển hách, được Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, UBND thành phố Hồ Chí Minh phong tặng nhiều danh hiệu cao quý. Tại buổi lễ, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Cờ truyền thống cho Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hồ Chí Minh.