Hợp tác quốc tế trong phòng chống xâm hại phụ nữ và người chưa thành niên

Ngày 5/12, Bộ Công an Việt Nam phối hợp cùng với Liên minh châu Âu, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tổ chức hội thảo quốc tế, chia sẻ chuẩn mực quốc tế và các điển hình tốt trên thế giới về phòng chống tội phạm xâm hại phụ nữ và người chưa thành niên, bài học kinh nghiệm và khuyến nghị cho Việt Nam.