Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền

NDO -

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình số 12-CTr/TU về chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa 17 đã thảo luận, thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa 17 đã thảo luận, thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành ủy Hà Nội thực hiện 10 nội dung kiểm tra, giám sát. Trước hết là kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Thành ủy sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy các cấp; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, kết quả tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các tổ chức, địa phương, đơn vị.

Nội dung kiểm tra, giám sát còn có việc thực hiện 10 chương trình công tác, năm định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá; việc thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện các nghị quyết của T.Ư về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập...

Ngoài hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên, hằng năm, Thành ủy Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức từ hai đến ba cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề. Ban Thường vụ Thành ủy cũng sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát đột xuất theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra T.Ư và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khi cần thiết.