Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư

NDO -

Chiều 21-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư nhiệm kỳ 2020-2025 kết thúc thành công. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư dự phiên bế mạc.

Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thống nhất mục tiêu cụ thể đến năm 2025, các doanh nghiệp nâng cao một bước quan trọng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh; phấn đấu có một đến hai ngân hàng thương mại nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản trong khu vực Châu Á và có ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài; tất cả các ngân hàng thương mại áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn. Các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ về cổ phần hóa và thoái vốn. 

Tầm nhìn đến năm 2030: các doanh nghiệp nhà nước đủ mạnh, đủ sức cạnh tranh, trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại tương đương với các tập đoàn của các nước tiên tiến trong khu vực; hình thành đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, có trình độ cao, phẩm chất đạo đức tốt; củng cố một số tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh với các tập đoàn quốc tế trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế… 

Nghị quyết Đại hội đề ra bốn nhóm chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng; sáu chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; 11 nhiệm vụ, giải pháp; năm nhiệm vụ trọng tâm và bốn đột phá phát triển.

Trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài, Đảng bộ Khối tập trung đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm với vị trí, vai trò lãnh đạo toàn diện gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của doanh nghiệp tinh gọn, vận hành thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn cải cách hành chính; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm. Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, trí tuệ là nhiệm vụ then chốt của then chốt để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.  

Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả tài sản, vốn, các nguồn lực, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững. 

Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, sớm thích nghi với các hiệp định thương mại tự do, hiệp định hợp tác mới; ứng phó có hiệu quả các biến động bất thường. Giữ vững, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 45 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 16 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư.