Dấu ấn 10 năm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tháng 5/2012, Hội nghị Trung ương 5 khóa XI đã quyết định chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. Từ đó đến nay, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt

Dấu ấn 10 năm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực