<p>Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí võ chí công (7-8-1912 - 7-8-2012)</p>

Ðảng bộ Quảng Nam học tập nhân cách, đạo đức và ý chí cách mạng của đồng chí Võ Chí Công

NDO - Ðồng chí Võ Chí Công - Người con ưu tú của quê hương Quảng Nam mang trong mình dòng máu yêu nước, được nuôi dưỡng trong văn hóa truyền thống của gia đình, lớn lên cùng với phong trào chống thực dân Pháp xâm lược. Suốt chặng đường hơn 80 năm hoạt động cách mạng của đồng chí là niềm tự hào, là tấm gương sáng ngời để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam học tập, noi theo...
Ðồng chí Võ Chí Công về thăm tỉnh Quảng Nam năm 2001.
Ðồng chí Võ Chí Công về thăm tỉnh Quảng Nam năm 2001.

Qua thực tiễn cách mạng, đồng chí Võ Chí Công luôn thể hiện là nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh, đem hết tài năng, sức lực và trí tuệ phục vụ sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và nhân dân. Phẩm chất cách mạng và tài năng trí tuệ của đồng chí được bộc lộ rõ nhất trong những giai đoạn đấu tranh cam go và thử thách. Cuộc đời của đồng chí là tấm gương sáng ngời đức tính cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Quá trình hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là niềm tự hào và là bài học lớn đối với Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam.

Trong những năm công tác ở Trung ương với những trọng trách nặng nề, đồng chí vẫn dành thời gian về thăm và làm việc với Ðảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam - Ðà Nẵng, dành cho quê hương những tình cảm mặn nồng, sâu đậm. Mỗi lần về thăm, làm việc, đồng chí luôn động viên, nhắc nhở Ðảng bộ phải thật sự đoàn kết, nhất trí làm hạt nhân trong khối đại đoàn kết toàn dân; phải thật sự phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, động viên sức mạnh to lớn của dân để vượt qua khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Ðồng chí cũng căn dặn Ðảng bộ và nhân dân địa phương không được thỏa mãn với kết quả đạt được mà phải vươn lên, giành những thành tựu to lớn hơn nữa. Ðồng chí cũng lưu ý các cấp, các ngành, các địa phương phải có tinh thần chủ động, sáng tạo, không thụ động ngồi chờ, ỷ lại vào cấp trên; phải nắm vững quan điểm thực tiễn, chú ý phát triển những tư duy mới, ý tưởng mới... Phát biểu ý kiến tại Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Quảng Nam - Ðà Nẵng lần thứ 16 năm 1991, đồng chí thể hiện niềm tin: "Nhân dân Quảng Nam - Ðà Nẵng có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc. Nhân tài và đội ngũ cán bộ các thế hệ đông đúc, đủ sức làm nên sự nghiệp lớn".

Có thể nói, mỗi thắng lợi của phong trào cách mạng của Quảng Nam - Ðà Nẵng trong 82 năm qua đều mang những dấu ấn đáng nhớ của đồng chí Võ Chí Công. Học tập tấm gương sáng ngời của đồng chí, những năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam ra sức thi đua với quyết tâm cao nhất, nhằm xây dựng và phát triển tỉnh. Nhờ đó, sau 15 năm tái lập tỉnh, Quảng Nam đã có bước phát triển nhảy vọt. Từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội kém phát triển; đời sống đại bộ phận nhân dân còn rất nhiều khó khăn đã vươn lên thành tỉnh có mức phát triển trung bình khá của cả nước. Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, liên tục trong nhiều năm, cơ cấu kinh tế với trụ cột là công nghiệp và dịch vụ hình thành ngày càng rõ nét, nông nghiệp phát triển ổn định, từng bước chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và xã hội đạt được nhiều tiến bộ; công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được đặc biệt chú trọng. Các vấn đề xã hội bức xúc được tập trung giải quyết, đời sống đa số nhân dân từng bước được cải thiện. An ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vai trò Mặt trận và các đoàn thể ngày càng được khẳng định trong việc tập hợp, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng quê hương. Công tác xây dựng Ðảng được quan tâm đúng mức; đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; dám nghĩ, dám làm và phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ kết hợp với học tập tinh thần cách mạng tiến công, đức tính cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, sự linh hoạt, quyết đoán, sáng tạo của đồng chí Võ Chí Công, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam quyết tâm ra sức thi đua đẩy mạnh thực hiện toàn diện đường lối đổi mới của Ðảng. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành T.Ư (khóa XI). Ðồng thời phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; truyền thống anh hùng và bản sắc văn hóa; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững, cải thiện một bước đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đưa Quảng Nam phát triển đạt mức khá ở khu vực miền trung, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Trước mắt, Quảng Nam sẽ tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế và an sinh xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, bảo đảm ổn định và bền vững trong tình hình mới. Trong kháng chiến, tại quê hương Quảng Nam, đồng chí Võ Chí Công đã cùng các đồng chí Khu ủy V đã lãnh đạo trận đánh Núi Thành - trận đầu diệt Mỹ. Và hôm nay, chính trên mảnh đất này, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đang ra sức, chung lòng tập trung phát triển Khu Kinh tế mở Chu Lai - khu kinh tế mở đầu tiên của đất nước thành khu Trung tâm công nghiệp ô-tô quốc gia, nhằm tạo động lực để phát triển toàn tỉnh. Mặt khác, Quảng Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng, (khóa XI) về xây dựng Ðảng. Theo đó, Tỉnh ủy sẽ tập trung xây dựng Ðảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Ðảng bộ. Ðồng thời tạo đột phá về công tác cán bộ, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Những lời căn dặn, chỉ đạo, động viên của đồng chí Võ Chí Công là nguồn động viên to lớn, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Quảng Nam phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách của đồng chí là tài sản vô giá, làm rạng danh cho quê hương đất Quảng, là tấm gương sáng ngời để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam học tập và noi theo. Với tất cả tấm lòng kính trọng đồng chí Võ Chí Công, Quảng Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 20 nhằm góp phần thực hiện bằng được mục tiêu cao cả dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội theo tinh thần của Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI.

NGUYỄN ÐỨC HẢI  Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.