Tiếp tục giảm, miễn phí trong lĩnh vực chứng khoán

Thứ Ba, 28-07-2020, 03:22

Ngày 27-7, Bộ Tài chính tiếp tục kéo dài hiệu lực thi hành các quy định giảm giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, Bộ Tài chính áp dụng mức giá giảm cho các dịch vụ này thêm 10 tháng kể từ ngày 31-8-2020 đến hết ngày 30-6-2021. Đồng thời, tiếp tục miễn hoàn toàn, không thu phí đối với sáu loại dịch vụ chứng khoán đã công bố (dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua  hệ thống trung tâm lưu ký chứng khoán; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ). Đây là động thái nhằm thiết thực hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

PV