Chủ tịch nước ký Quyết định cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long

NDO -

Ngày 7/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 658/QĐ-CTN về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Ông Nguyễn Thanh Long bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV. (Ảnh: LINH KHOA)
Ông Nguyễn Thanh Long bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV. (Ảnh: LINH KHOA)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14; Nghị quyết số 49/2022/QH15 của Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 7/6/2022, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch nước quyết định cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.