Lượng rác thải lớn được phát hiện trong quá trình xây dựng điểm dân cư nông thôn mới Xuân Phương.

Phát hiện lượng rác thải lớn chôn lấp khi xây dựng điểm dân cư

Trong quá trình xây dựng điểm dân cư nông thôn mới Xuân Phương, ở xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình (Thái Nguyên), chủ đầu tư phát hiện khối lượng rác thải rắn lớn được chôn lấp dưới đất. Huyện Phú Bình đang chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý triệt để số rác thải này và điều tra đối tượng có hành vi chôn lấp rác thải tại đây.