Trụ sở Bộ Tài chính. (ẢNH: DUY LINH)

Bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và vận hành thị trường chứng khoán liên tục, ổn định, an toàn; bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.